IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

IMFINZI in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

ES-SCLC, NSCLC & immunotherapie uitgelegd aan patiënten

Het is belangrijk voor uw patiënten en hun omgeving om te begrijpen wat longkanker is, de mogelijke behandelingen te kennen en de impact van de ziekte op verschillende aspecten van het leven te begrijpen. Daarom heeft AstraZeneca 3 informatiebronnen ontwikkeld voor patiënten en hun omgeving.

Een website voor patiënten behandeld met Imfinzi: www.imfinzi.be

Deze website is enkel toegankelijk voor patiënten die worden behandeld met Imfinzi®. Patiënten kunnen inloggen a.d.h.v. een code die ze vinden in het Imfinzi® patiëntendagboek.

Deze website bevat op dit ogenblik enkel informatie over Stadium III niet-kleincellige longkanker. We werken momenteel aan de uitbreiding van deze website om ook informatie over kleincellige longkanker te bevatten. Daarnaast beschrijft deze website in eenvoudige woorden Stadium III longkanker, immunotherapie en praktische aspecten van een behandeling met Imfinzi®.

U kan deze website raadplegen op www.imfinzi.be.