IRESSA® (gefitinib)

Iressa® (gefitinib) is een remmer van de epidermale groeifactor-receptor tyrosinekinase (EGFR-TK) voor de behandeling van gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Klinische studies

Opzet van de studies

Iressa is onderzocht in 4 belangrijke studies

IPASS2

Open-label, gerandomiseerd fase 3-onderzoek in meerdere centra bij 1217 volwassen patiënten met eerder onbehandeld gevorderd pulmonaal adenocarcinoom in Oost-Azië. Patiënten werden gerandomiseerd naar behandeling met Iressa 250 mg/dag (n=609) of carboplatine en paclitaxel (dosering gebaseerd op het gewicht van de patiënt) (n=608) tot ziekteprogressie, intolerabele toxiciteit, het verzoek van de patiënt of arts om stopzetting van de behandeling, ernstige niet-naleving van het protocol, of voltooiing van 6 cycli chemotherapie.

Primair eindpunt: progressievrije overleving

Secundaire eindpunten: objectieve responsratio,totale overleving, kwaliteit van leven, ziektegerelateerde symptomen, veiligheid en verdraagbaarheid2

 

WJTOG 340546

Open-label, gerandomiseerd fase 3-onderzoek in meerdere centra bij 177 Aziatische volwassen patiënten met eerder onbehandeld of gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom en EGFR-mutaties. Patiënten werden gerandomiseerd naar behandeling met Iressa 250 mg/dag (n=88) of cisplatine 80 mg/m2 endocetaxel 60 mg/m2 (n=89) tot ziekteprogressie, intolerabele toxiciteit of het verzoek van de patiënt om stopzetting van de behandeling. 

Primair eindpunt: progressievrije overleving

Secundaire eindpunten: totale overleving en objectieve responsratio6

 

NEJ00255

Open-label, gerandomiseerd fase 3-onderzoek in meerdere centra bij 230 Aziatische patiënten met eerder onbehandeld gevorderd of gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom en EGFR-mutaties. Patiënten werden gerandomiseerd naar behandeling met Iressa 250 mg/dag (n=114) of carboplatine en paclitaxel (dosering gebaseerd op het gewicht van de patiënt) (n=114) tot ziekteprogressie, intolerabele toxiciteit of het verzoek van de patiënt om stopzetting van de behandeling.

Primair eindpunt: progressievrije overleving

Secundaire eindpunten: totale overleving, responsratio of tijd tot verslechtering van prestatiestatus5

 

IFUM4

Open-label fase 4-onderzoek met één groep in meerdere centra bij 107 blanke patiënten met eerder onbehandeld lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom en EGFR-mutaties. Patiënten kregen eenmaal daags 250 mg IRESSA tot ziekteprogressie, intolerabele toxiciteit of het verzoek van de patiënt om stopzetting van de behandeling.

Primair eindpunt: totale respons 

Secundaire eindpunten: progressievrije overleving, ziektecontrolepercentage, totale overleving, veiligheid en verdraagbaarheid, en correlatie tussen klinische kenmerken en EGFR-mutatiestatus van de tumor bij de uitgangswaarde4

Werkzaamheid

Objectieve tumor responspercentage bij EGFRm-patiënten in 4 klinische studies2, 4-6 ǁ

Image showing objective tumor response rate.
Image showing objective tumor response rate.

Opmerking: IFUM was een studie bij één groep.

ǁ In deze grafiek wordt geen vergelijking tussen studies weergegeven.

Progression Free Survival (Overall)

Iressa verlengt progressievrije overleving (PFS) significant

PFS voor EGFRm-patiënten in IPASS 2, 3

Mediane PFS was 3 maanden langer met Iressa dan met carboplatine/paclitaxel

Iressa significantly increased PFS
Iressa significantly increased PFS
PFS voor EGFRm-patiënten in IPASS, als gemeten door geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling (BICR)9

Mediane PFS was meer dan 3 maanden langer met Iressa dan met carboplatine/paclitaxel.9 

Graph showing PFS as measured by BICR
Graph showing PFS as measured by BICR

BICR=geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling.

Consistente PFS ongeacht het subtype van de mutatie

EXON 19 deletie3

Graph showing PFS by mutation type – Exon 19 deletion.
Graph showing PFS by mutation type – Exon 19 deletion.

EVENTS: Iressa 46 (69.70/o); CARBOPLATINE/PACLITAXEL, 65 (87,8%)

L858R mutatie3

Graph showing PFS by mutation type - L858R mutation.
Graph showing PFS by mutation type - L858R mutation.

EVENTS: Iressa 48 (75.00/o); CARBOPLATINE/PACLITAXEL, 40 (85,1%)