Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van NV AstraZeneca SA (hierna “AstraZeneca”, Alfons Gossetlaan 40 bus 201, 1702 Groot-Bijgaarden). AstraZeneca heeft deze website ontwikkeld te uwer informatie en educatie en om met u te communiceren.

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website te gebruiken. Door de website te gebruiken, erkent u de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt u zonder enige beperking en zonder enig voorbehoud gebonden te worden door de hieronder bepaalde Gebruiksvoorwaarden, net zoals wanneer u deze zou ondertekend hebben. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan u geen gebruik maken van deze website.AstraZeneca kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen worden geacht in werking te treden zodra zij op de website zijn aangebracht. Door het verdere gebruik van de website wordt u geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, gaat U ermee akkoord dat AstraZeneca uw gebruik van de website discretionair en ogenblikkelijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden. Bij een dergelijke opschorting of beëindiging moet u onmiddellijk (i) het gebruik van de website stopzetten; en (ii) alle kopieën vernietigen die u van bepaalde delen van de inhoud zou gemaakt hebben.

Gebruik van deze website

AstraZeneca besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot on-line diensten, toegankelijk voor geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet u uw identiteit bewijzen aan de hand van een door AstraZeneca opgestelde identificatieprocedure die alleen u kan toepassen. U verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij u.

U mag vrijblijvend op de website surfen en het is toegestaan vrijblijvend materiaal daarvan te downloaden. U mag al het materiaal dat u downloadt enkel en alleen gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik of binnen het kader van uw medische praktijk. U mag dit materiaal niet verdelen, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toelating van AstraZeneca. Alle vermeldingen inzake auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in de gedownloade materialen, dienen te worden behouden. Tenzij anders vermeld, is de volledige inhoud van de website een auteursrechtelijk beschermd werk van AstraZeneca en/of leveranciers van AstraZeneca, en mag niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van AstraZeneca of tenzij zoals hieronder beschreven.

Afbeeldingen van personen of locaties op de website zijn of eigendom van AstraZeneca of worden met toestemming door AstraZeneca gebruikt. Het gebruik van deze afbeeldingen is ten strengste verboden. Onrechtmatig gebruik van deze afbeeldingen is in overtreding met de wetgeving inzake auteursrechten, merken, privacy en/of reclame alsook van wetgeving en regelgeving betreffende telecommunicatie.

Beperkte Toegang

Tenzij expliciet anders toegelaten door AstraZeneca, is elke toegang of poging tot toegang tot andere delen van het AstraZeneca computersysteem of tot andere informatie op het systeem ten strengste verboden voor om het even welke reden ook. U stemt ermee in om geen robot, spyware of ander automatisch of manueel proces of apparaat te gebruiken om webpagina’s op de website of de inhoud ervan te “screen scrapen”, “monitor minen” of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van AstraZeneca. U zal geen andere gebruiker van de website spammen voor om het even welke reden. U gaat ermee akkoord om geen apparaten, software of routine te gebruiken die de goede werking van de website kunnen of zouden kunnen belemmeren. U gaat ermee akkoord om geen enkele actie te ondernemen die de infrastructuur van AstraZeneca onredelijk of disproportioneel zwaar belast. Tenzij AstraZeneca hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, mag u geen framingtechniek gebruiken om AstraZeneca’s merk, logo, handelsnaam of andere aan AstraZeneca toekomende informatie in te sluiten, met inbegrip van afbeeldingen, frames, inhoud of layout/design gevonden op de pagina’s van de website.

Omtrent de Informatie

AstraZeneca levert redelijke inspanningen om nauwkeurige en geactualiseerde informatie te brengen op de website, maar aangezien informatie zo snel verandert, is AstraZeneca niet in staat om de nauwkeurigheid hiervan te garanderen. Voor het overige is AstraZeneca niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, geldigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie op de website. Er dient te worden opgemerkt dat de inlichtingen op de website enkel worden verspreid ter informatie en geenszins de consultatie bij de arts kunnen vervangen. Elk gezondheidsprobleem dient het voorwerp uit te maken van een gepersonaliseerd onderzoek door een lid van het medisch korps. Enkel een arts is in staat om een diagnose te stellen en de passende behandeling voor te schrijven.

Privacy

AstraZeneca respecteert de privacy van zijn gebruikers en heeft een privacyverklaring opgesteld die de gebruikers wijst op hun rechten en plichten met betrekking tot de persoonsgegevens die op de website openbaar worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie

Aansprakelijkheid

U gebruikt de website op eigen risico. Noch AstraZeneca, noch enige andere partij die betrokken is bij het tot stand brengen, produceren of plaatsen van de website zal onder enig beding aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtstreekse en toevallige schade, gevolgschade, onrechtstreekse schade, boetes, of schade voortvloeiend uit gederfde winst, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering). Dit omvat schade aan uw computeruitrusting of virussen die uw computeruitrusting kunnen infecteren. AstraZeneca kan niet garanderen dat de bestanden die beschikbaar zijn voor download op deze website vrij zijn van “malware” (zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codes die besmettende of destructieve eigenschappen vertonen). Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt al het materiaal op de website u verschaft in de staat waarin het zich bevindt zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om AstraZeneca en zijn verantwoordelijken, directeurs, werknemers, agenten, leveranciers en derde partners schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenerelonen, voortvloeiend uit of gelinkt aan elke door u begane overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Vertrouwelijkheid

In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in onze privacyverklaring, worden alle communicatie en al het materiaal dat u via e-mail of op enige andere wijze, verzendt naar of plaatst op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, data, vragen, commentaar, suggesties enz., behandeld als niet-vertrouwelijke informatie die niet het voorwerp uitmaakt van enig intellectueel eigendomsrecht. AstraZeneca is gerechtigd deze communicatie of dit materiaal te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en verdere posting. Verder staat het AstraZeneca vrij om alle ideeën, concepten, know-how of technieken die vervat zijn in enige communicatie of enig materiaal dat u naar de website stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten.

Merken

De merken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk aangeduid als de “Merken”) die op de website zijn weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde merken van AstraZeneca en anderen. Bovendien zijn alle paginahoofdingen, eigen afbeeldingen, knoppen en iconen, en “scripts” te beschouwen als dienstmerken, merken en/of “trade dress” van AstraZeneca en mogen zij niet worden gekopieerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van AstraZeneca. U erkent dat de Merken gebruikt en weergegeven op deze website de uitsluitende eigendom zijn en blijven van AstraZeneca of van de houder van het Merk. Niets wat op deze website staat mag zodanig worden geïnterpreteerd dat, expliciet, impliciet of op enige andere wijze, een licentie of recht kan worden ontleend betreffende de Merken, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van AstraZeneca of van de houder van het Merk. Elk misbruik van de Merken op de website en zijn inhoud, anders dan bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden. Wij maken u er attent op dat AstraZeneca het respect voor haar intellectuele eigendomsrechten in de website en de inhoud daarvan in de breedste zin van de wet zal afdwingen en met inzet van alle rechtsmiddelen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Auteursrechten

AstraZeneca verleent u toegang tot teksten, grafieken, audio, video, design, afbeeldingen, grafieken en andere inhoud (de “AstraZeneca Inhoud”) op de website, doch uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. AstraZeneca kan dit voorrecht op elk moment herroepen, al dan niet gemotiveerd. Alle AstraZeneca Inhoud, software en andere werken op de website en elke reproductie van al het voorgaande (gezamenlijk aangeduid als “de Werken”) zijn de auteursrechtelijk beschermde werken van AstraZeneca en/of haar leveranciers, en zijn beschermd door de wetgeving inzake auteursrecht in België en wereldwijd door wetgeving en verdragsbepalingen inzake het auteursrecht. Buiten de beperkte toegang tot de AstraZeneca Inhoud zoals hierboven beschreven, verleent AstraZeneca u geen andere voorrechten of rechten met betrekking tot deze Werken. U erkent dat elk ander gebruik van de Werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, wijziging, verdeling, transmissie, herpublicatie, vertoning of uitvoering, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van AstraZeneca, ten strengste verboden is.

Werkingsbeleid

Het is verboden om onwettig, dreigend, lasterlijk, schandaliserend, obsceen, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal op de website te plaatsen of door te zenden, evenals enig materiaal dat kan neerkomen op een gedrag of het aanmoedigen van een gedrag dat als een strafbare handeling zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een schending van de wet zou betekenen. AstraZeneca zal volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten of aan enig gerechtelijk onderzoek waarbij AstraZeneca wordt verzocht of bevolen om de identiteit te onthullen van personen die dergelijke informatie op de website geplaatst hebben.

Editoriaal Beleid

AstraZeneca heeft het recht om materiaal van de website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Linking naar andere websites

Bepaalde links op de website leiden naar bronnen gelocaliseerd op servers die niet onderhouden worden door AstraZeneca of niet onder AstraZeneca’s controle vallen. Wij bieden dergelijke links enkel aan voor het comfort van onze gebruikers. AstraZeneca is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid en het privacybeleid van dergelijke websites. Vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door AstraZeneca. Toegang tot andere websites die gelinkt zijn aan deze website is op uw eigen risico, en wij doen afstand van elke aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot dergelijke gelinkte websites.

Online Communicatie

Alhoewel AstraZeneca af en toe de discussies, chats, postings, transmissies, bulletin boards en dergelijke op de website kan monitoren en inspecteren, is zij hiertoe niet verplicht en neemt zij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voorvloeiend uit de inhoud van de website, noch voor enige fout, laster, verzuim, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, vloek, gevaar of onnauwkeurigheid vervat in enige informatie op deze website. AstraZeneca is niet verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid van geposte informatie in discussies, chats, transmissies, bulletin boards en dergelijke op de website.

De gebruikers van de website gaan ermee akkoord om geen gezondheidsgegevens vrij te geven die gelinkt kunnen worden aan een identificeerbare persoon. AstraZeneca houdt zich het recht voor om informatie die hiermee in strijd is te verwijderen.

Inspecteren van de Communicatie

AstraZeneca houdt zich het recht voor om de communicaties en materialen geplaatst of geupload op de website na te zien, en deze te blokkeren of verwijderen wanneer wordt vastgesteld dat zij onwettig, ongeoorloofd (bijv. lasterlijk, obsceen, frauduleus, misleidend, beledigend of aanstootgevend), onrechtmatig of anderszins onaanvaardbaar zijn voor AstraZeneca, dat hierover discretionair beslist.Onwettige, ongeoorloofde en onrechtmatige communicaties en materialen dienen aan AstraZeneca te worden gemeld. Wanneer zij een gegronde melding ontvangt, doet AstraZeneca het nodige om de communicatie of het materiaal in kwestie zo snel mogelijk te verwijderen.

Diversen

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met onze privacyverklaring de volledige overeenkomst tussen u en AstraZeneca. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen door u niet gewijzigd of verbeterd worden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van AstraZeneca. AstraZeneca mag deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring op elk ogenblik en zonder verwittiging wijzigen of verbeteren. U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te kijken op eventuele aanpassingen of verbeteringen aangezien u bij verder gebruik van de website wordt geacht akkoord te gaan met de wijzigingen of verbeteringen aan deze Gebruiksvoorwaarden. U begrijpt en gaat er mee akkoord dat indien een clausule of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zou blijken onder de huidige of toekomstige wetgeving, deze clausule of bepaling dan gescheiden zal worden van de overige clausules en bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden zonder afbreuk te doen aan de afdwingbaarheid van deze overige clausules en bepalingen. Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website vallen onder de wetgeving van België, met uitsluiting van de aldaar geldende regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze website of waarin deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze website een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven te Brussel. De in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikte titels dienen enkel voor het comfort en mogen niet worden gebruikt met het oog op de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden.