IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

IMFINZI in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

ES-SCLC, NSCLC & immunotherapie uitgelegd aan patiënten

Het is belangrijk voor uw patiënten en hun omgeving om te begrijpen wat longkanker is, de mogelijke behandelingen te kennen en de impact van de ziekte op verschillende aspecten van het leven te begrijpen. Daarom heeft AstraZeneca 3 informatiebronnen ontwikkeld voor patiënten en hun omgeving.

Levenmet.be/longkanker

Op deze publiek toegankelijke website vindt u getuigenissen van Belgische patiënten met longkanker en worden verschillende aspecten van de ziekte (stadia, diagnose…) op een eenvoudige manier uitgelegd. U vindt er ook tips & tricks die in samenwerking met oncologisch verpleegkundigen werden opgesteld. Ook vaak voorkomende vragen van patiënten i.v.m. reizen, dieet & voeding, financiën enz. worden toegelicht.

U kan deze website raadplegen op www.levenmet.be/longkanker.