IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

IMFINZI in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

Imfinzi in praktijk

Download de gids “Imfinzi in practice in 1L ES-SCLC & Stage III NSCLC”

Deze gids bevat praktische informatie omtrent de dosisberekening, bereiding, toediening en het gebruik van Imfinzi® in extensive-stage kleincellige longkanker (ES-SCLC) en in Stadium III irresectabele niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Klik hier om de gids “Imfinzi in practice in 1L ES-SCLC & Stage III NSCLC” te downloaden. De onderstaande afbeeldingen zijn hier rechtstreeks in terug te vinden.