ENHERTU® trastuzumab deruxtecan

ENHERTU® als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nietreseceerbare of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die voorafgaand één of meerbehandelschema’s op basis van anti-HER2-therapieën hebben gekregen.

DESTINY-Breast03 (DB-03)
Opzet van de studie

Gerandomiseerde fase 3 klinische studie, geoptimaliseerd voor PFS (BICR)1,2

Gerandomiseerde, open-labelstudie in meerdere centra om de werkzaamheid en de gebruiksveiligheid van ENHERTU® te vergelijken met T-DM1 (trastuzumab emtansine)

  • Op het moment van de data cutoff (25 juli, 2022), hadden 186 (71%) ENHERTU® patiënten  en 245 (93%) T-DM1-patiënten de behandeling stopgezet2

aOp basis van RECIST vl.1

bDe analyse is uitgevoerd op basis van patiënten met een meetbare ziekte, beoordeeld door BICR bij baseline (n=248 patiënten gerandomiseerd naar behandeling met ENHERTU®; n=241 naar T-DM1).1

cDe proefpersonen met behandelde hersenmetastasen waren niet meer symptomatisch en de behandeling met corticosteroïden of anticonvulsiva was niet meer nodig, maar ze werden wel in de studie opgenomen als ze waren hersteld van het acute toxische effect van de bestralingstherapie. Tussen het einde van de bestraling van de hersenen en de opname in de studie moest minstens 2 weken zitten.3

DESTINY-Breast03 (DB-03)
Gegevens over de werkzaamheid

DESTINY-Breast03 21 mei 2021: Progressievrije overleving

De DESTINY-Breast03 studie is een vergelijkende fase 3-studie bij HER2-positieve metastatische borstkanker (mBC): ENHERTU® versus T-DM1

72% vermindering van het risico op progressie van de ziekte of op overlijden met ENHERTU®2*

*mediane progressievrije overleving was niet bereikt (95% BI : 18,5 maand - niet evalueerbaar) met ENHERTU® en was 6,8 maanden (5,6 - 8,2) met trastuzumab emtansine (HR: 0,28 [95% BI : 0,22-0,37] ; p < 0,001)

DESTINY-Breast03 25 juli 2022: Update van de progressievrije overleving

De langste gerapporteerde mPFS bedraagt 28,8 maanden tegenover 6,8 maanden, wat bevestigt dat ENHERTU® de standaard tweedelijnsbehandeling is bij HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker

67% vermindering van het risico op progressie van de ziekte of op overlijden met ENHERTU®

aTwo-sided, from stratified log-rank test. bNominal P value.
1. Hurvitz SA et al. The Lancet. 2022 Dec 6;S0140-6736(22)02420-5.
2. Cortés J, et al. Trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansine for breast cancer. N Engl J Med. 2022;386(12).

Er werd een voordeel betreffende progressievrije overleving waargenomen met ENHERTU® ten opzichte van T-DM1 in alle subgroepen2,3

DESTINY-Breast03 25 juli 2022: Algemene overleving3

De DESTINY-Breast03 studie is een vergelijkende fase 3-studie bij HER2-positieve metastatische borstkanker (mBC): ENHERTU® versus T-DM1

ENHERTU® vermindert het risico op overlijden met 36% vs. T-DM12

  • De mediane algemene overleving werd niet bereikt op het moment van de analyse van de data3

DESTINY-Breast03 25 juli 2022: Objectief responspercentage3

79% van de patiënten bereikte een algemene respons met ENHERTU®3

1 patiënt op 5 bereikt een volledige respons met ENHERTU®

DESTINY-Breast03 25 juli 2022: Tumorrespons

  • Tumorrespons van ENHERTU® vs T-DM12
    Exploratief werkzaamheidseindpunt: Beste procentuele verandering in de som van de diameter van de meetbare tumoren1

DESTINY-Breast03 (DB-03)
Veiligheidsgegevens

DESTINY-Breast03 21 mei 2021: Veiligheidsprofiel

De veiligheidsgegevens van de DESTINY-Breast03 studie zijn in lijn met het risico-batenprofiel van ENHERTU®, zoals aangetoond in eerdere studiesvoor HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker.
De meeste bijwerkingen waren van graad 1 of 21,3

DESTINY-Breast03 25 juli 2022: Update van de veiligheidsgegevens3

ENHERTU® heeft een consistent veiligheidsprofiel getoond zonder enig nieuw veiligheidssignaal en geen enkel ILD-voorval van graad 4/53

IL.D interstitial lung disease; T-DMI, Trastuzumab ematansine; ENHERTU®, trastuzumab déruxtécan; TEA, treatment-emergent adverse event.Relationship to study drug was determined by the treating investigator.

Lijst van afkortingen:

DCO: Uiterste datum voor het verzamelen van gegevens

BICR: onafhankelijke blinde gecentraliseerde beoordeling

PFS: Progressievrije overleving

SG: Algemene overleving

CR: Complete respons

TRG: Totaal responspercentage

T-DM1: Trastuzumab-emtansine

HER2: Receptor 2 van de menselijke epidermale groeifactor

Referenties :
1 ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan). Samenvatting van de productkenmerken. Laatste versie.
2 Cortés J, et al. Trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansine for breast cancer. N Engl J Med. 2022;386(12)
3 Hurvitz SA et al. Presented at: San Antonio BreastCancer Symposium 2021; December 7-10, 2021.Presentation GS3-01.