IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

IMFINZI in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

Gradatie van bijwerkingen (CTCAE v5.0 classificatie)

Het is belangrijk dat u als arts de gradatie van een bijwerking correct kan beoordelen.

Daarom vindt u hier de volledige lijst van bijwerkingen opgenomen in de CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) classificatie versie 5.0 zoals opgesteld door het Amerikaanse Nationaal Kankerinstituut. U kan deze lijst ook terugvinden op www.ctep.cancer.gov.

We hebben een boekje ontwikkeld voor u als arts dat deze classificatie visueel voorstelt. U kan dit boekje hier downloaden of een gedrukt exemplaar aanvragen door contact op te nemen met AstraZeneca via uw AstraZeneca afgevaardigde.