ENHERTU® trastuzumab deruxtecan

ENHERTU® als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nietreseceerbare of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die voorafgaand één of meerbehandelschema’s op basis van anti-HER2-therapieën hebben gekregen.

Hoe ENHERTU® toedienen?

Belangrijke opmerkingen1 :

  • De infusiesnelheid verlagen of onderbreken als de patiënt infusiegerelateerde symptomen ontwikkelt
  • Definitief stoppen met ENHERTU® in geval van ernstige infusiereacties
  • Premedicatie: ENHERTU® is emetogeen, wat laattijdige nausea en/of braken omvat. Vóór elke dosisEnhertu dienen patiënten premedicatie te krijgen, bestaande uit combinatietherapie met twee of driegeneesmiddelen (bijv. dexamethason met ofwel een 5-HT3-receptorantagonist en/of een NK1-receptorantagonist ofwel andere geneesmiddelen, indien geïndiceerd) voor de preventie van doorchemotherapie geïnduceerde nausea en braken

Dosiswijzigingen bij bijwerkingen

CH, congestief hartfalen; ILD, diffuse interstitiële longziekte; LVEF, linkerventrikel ejectiefractie.

1.ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan). Samenvatting van de productkenmerken. Laatste versie.